Resum de la taula rodona

L’Observatori de les Organitzacions d’iniciativa Social va organitzar el passat dimecres dia 2 de desembre de 2015 la taula rodona amb el títol “La cultura de la transparència: un valor incorporat en les organitzacions d’iniciativa social”. A la taula hi foren representades l’administració pública, el sector empresarial, el voluntariat i organitzacions d’iniciativa social. Així hi participaren el Director General de Participació i Transparència, el sr. Miquel Gallardo, el President de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears, el sr. Xavier Torrens, la directora d’EAPNIlles-Xarxa per a la Inclusió social, la sra. Carme Muñoz, i també s’hi afegí el President i soci fundador d’ETICENTRE-Centre per a la gestió ètica de l’empresa, el sr. Miquel Angel Benito.

El President de la Fundació Maria Ferret, el sr. Angel Zaragoza, moderador de la taula introdueix aquesta exposant la justificació de l’elecció del tema. El proper 10 de desembre de 2015 entre en vigor a les CCAA la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Des de la Fundació és vol entendre que la transparència i la rendició de comptes pot ser un mitjà per a reforçar el tercer sector, millorar la seva capacitat de comunicació, fidelitzar i dinamitzar el col·lectiu i reforçar els valors d’identitat propis.

Comença així la taula amb l’exposició clarificadora del Director General. Exposa breument el contingut de la llei, la seva propera entrada en vigor i les repercusions al Tercer Sector. Com aquesta llei afecta no només des del punt de vista econòmic, sinó a tots els aspectes organitzatius i d’activitats. És a dir, tracta valors, activitats i el seu impacte, finançament, polítiques de gestió i desenvolupament de persones, visió que es té de la societat i polítiques de comunicació.

Des de la Plataforma de Voluntariat es comenta que el seu treball en xarxa, com espai de col·laboració i cooperació, és per si transparent. Tot i la voluntat d’adhesió de les entitats, aquelles que hi formen part estan compromeses i comparteixen un codi ètic, unes bones pràctiques, amb la seva pròpia comissió d’ètica. La seva dificultat radica més amb les eines de comunicació.

La taula continua amb la presentació de la tasca desenvolupada per EAPNIlles, i amb la presentació del projecte TIPI Ciudadano (Transparència, informació, participació i incidència). Aquest projecte, on EAPN és un dels col·laboradors en la creació i gestió, és d’àmbit nacional i és una eina del ciutadà per fer seguiment a l’activitat política en allò relacionat amb la lluita contra la pobresa.

El representant d’ETICENTRE s’incorpora a la taula i exposa que l’associació que representa és sense ànim de lucre on hi ha empreses i organitzacions de les Illes que tenen per objectiu incorporar criteris ètics al món dels negocis. Destaca la seva aportació a la taula parlant de la important tasca que ha desenvolupat durant aquests darrers anys el tercer sector, suplint les mancances de l’administració.

S’inicia desprès l’interessant debat on les preguntes envolten quina serà la tasca desenvolupada per la Conselleria de Transparència i quin serà, i com es farà el control del compliment de la llei, també es torna a incidir en com afectarà la llei al Tercer Sector així com també la previsió de formació al respecte.

Entre d’altres aspectes que es van tractar ens quedam amb que la transparència ha d’anar més enllà del compliment d’una llei, i no s’ha de veure com activitat addicional burocràtica. S’ha de veure com una oportunitat, com una actitud de les organitzacions que contribueixi a fer confiança social.

També caldrà educar en la participació, no només fer formació, sinó revisar el què fem, com ho fem des de les pròpies organitzacions i cara a l’exterior, construint i millorant els sistemes de comunicació i difusió, que ens permetin explicar el valor i la raó de ser d’aquestes entitats.

La Fundació Maria Ferret conclou la taula, tot i que el tema està iniciat i per tant tenim la voluntat de seguir treballant al respecte.

img_0441

0 comentaris

De moment no hi ha cap comentari..

Deixa el teu comentari al següent formulari