El Govern de les Illes Balears posa en marxa el Fòrum Balear del Voluntariat

El Govern de les Illes Balears va aprovar en Consell de Govern el Decret 83/2015 que regula la composició i el règim de funcionament del Fòrum Balear del Voluntariat.

El Fòrum Balear del voluntariat és l’òrgan consultiu de coordinació, de promoció de la participació de la ciutadania en les organitzacions de voluntariat, de foment de la formació de les persones voluntàries i de la investigació en matèries d’interès general reconegudes en l’article 4 de la Llei 3/1998 del Voluntariat de les Illes Balears

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10376/570709/decret-83-2015-de-25-de-setembre-pel-qual-es-regul

0 comentaris

De moment no hi ha cap comentari..

Deixa el teu comentari al següent formulari